Βιβλιοθήκη Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου 

Παρουσίαση

Το βιβλίο αυτό που αποτελείται από 18 κεφάλαια, γράφτηκε για διδακτικούς σκοπούς. Συνεπώς, απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες, αλλά και σε μεταδιδάκτορες και ερευνητές, οι οποίοι ενδιαφέρονται να κατανοήσουν πως γίνεται η ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα, εξυπηρετεί το έργο των διδασκόντων του συναφούς μαθήματος, προσφέροντάς τους έναν επιπλέον χρήσιμο οδηγό διδασκαλίας.

Το συγκεκριμένο βιβλίο επιδιώκει, μεταξύ άλλων, να απαντήσει σε ερωτήματα που θέτουν συνεχώς οι φοιτητές για τον τρόπο που θα πρέπει να συγγράψουν μια εργασία στο πλαίσιο του μαθήματος της ανάλυσης χρηματοοικονομικών καταστάσεων ή σε άλλο συναφές επιστημονικό πεδίο και προβλέπεται να χρησιμοποιήσουν μεθοδολογικά εργαλεία της ανάλυσης καταστάσεων. Ειδική μνεία γίνεται στο κεφάλαιο 15.

Με βάση τα παραπάνω, θα πρέπει να αποσαφηνιστεί ότι το βιβλίο δεν συνιστά κάποιο επενδυτικό οδηγό για την αγορά μετοχών ή την αξιολόγηση συγκεκριμένων επιχειρήσεων. Τα παραδείγματα πραγματικών επιχειρήσεων και βιομηχανιών που προσφέρει, εξυπηρετούν αποκλειστικά και μόνο στην υποστήριξη του έργου των φοιτητών και στη διευκόλυνση της κατανόησης της ύλης του μαθήματος. [...] (Από τον πρόλογο της έκδοσης)

Περιεχόμενα

Πρόλογος

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή

Κεφάλαιο 2: Λογιστικές αρχές

Κεφάλαιο 3: Βασικές κατηγορίες αναλυτών

Κεφάλαιο 4: Είδη ανάλυσης λογιστικών καταστάσεων

Κεφάλαιο 5: Μέθοδοι ανάλυσης των λογιστικών καταστάσεων

Κεφάλαιο 6: Αριθμοδείκτες

Κεφάλαιο 7: Αριθμοδείκτες ρευστότητας (liquidity ratios)

Κεφάλαιο 8: Αριθμοδείκτες δραστηριότητας (Activity Ratios)

Κεφάλαιο 9: Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας (Profitability Ratios)

Κεφάλαιο 10: Αριθμοδείκτες Διάρθρωσης Κεφαλαίων και Βιωσιμότητας (Financial structure and viability ratios)

Κεφάλαιο 11: Αριθμοδείκτες Επενδύσεων [Investment Ratios]

Κεφάλαιο 12: Γενική Εφαρμογή Βασικών Αριθμοδεικτών

Κεφάλαιο 13: Κατάσταση Ταμειακών Ροών [Cash Flow Statement]

Κεφάλαιο 14: Ανάλυση του Νεκρού Σημείου [Cash Flow Statement]

Κεφάλαιο 15: Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις

Κεφάλαιο 16: Ανάλυση στα Τραπεζικά Ιδρύματα

Κεφάλαιο 17: Τιμές Μεταβίβασης [Transfer Pricing]

Κεφάλαιο 18: Επιλεγμένες Ερωτήσεις και Ασκήσεις

Βιβλιογραφία

-

Δείτε το στον κατάλογο

Νέες Προσκτήσεις

Toogle Left