Βιβλιοθήκη Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στα δεκατέσσερα κεφάλαια του βιβλίου αναλύονται όλα τα θέματα που αφορούν τα τέσσερα στοιχεία των απαραίτητων λογιστικών γνώσεων και δεξιοτήτων όπως ορίζονται από το Ινστιτούτο Διοικητικών Λογιστών και το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικών Στελεχών των Η.Π.Α. και τα οποία είναι: ο προ-ϋπολογισμός, το κόστος παραγωγής και υπηρεσιών, η αξιολόγηση επιδόσεων και η στρατηγική διοίκηση κόστους.

Ο τρόπος δόμησης και παρουσίασης των γνωστικών αντικειμένων των κεφαλαίων του βιβλίου γίνεται με τη χρήση παραδειγμάτων, μέσα από πραγματικές ή προσεκτικά και λεπτομερώς διατυπωμένες εικονικές καταστάσεις σε πλήθος επιχειρήσεων. Ο τρόπος αυτός αποτελεί για την ελληνική σχετική βι-βλιογραφία ένα νέο τρόπο παρουσίασης και ανάλυσης των διαφόρων θεμάτων της Διοικητικής Λογιστικής. Ειδικότερα τα επιμέρους θεματικά αντικείμενα των κεφαλαίων παρουσιάζονται μέσα από αναλυτικές παρουσιάσεις σχετικών παραδειγμάτων και στο τέλος των κεφαλαίων παρατίθενται ασκήσεις ελέγχου της κατανόησης και της αντίληψης του αντικειμένου. Μέρος των ασκήσεων αυτών μαζί με τις προτεινόμενες λύσεις τους, παρέχονται στον αναγνώστη σε πρόσθετα διανεμόμενο ηλεκτρονικό υλικό (CD), στο οποίο κα-ταγράφονται οι ασκήσεις με ενδεχόμενες πρόσθετες διευκρινίσεις και οι προ-τεινόμενες λύσεις με ειδικό σχολιασμό. Επιπροσθέτως των προτεινόμενων λύσεων παρατίθενται και προτάσεις εναλλακτικών σεναρίων και λύσεων με σκοπό την ανάπτυξη πρωτοβουλίας από μέρους του αναγνώστη.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

 

Νέες Προσκτήσεις

Toogle Left