Βιβλιοθήκη Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου 

 

Η Βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου είναι μία Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη, αποστολή της οποίας είναι η υποστήριξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων του Ιδρύματος, η στήριξη  της εφαρμογής νέων μορφών εκπαίδευσης καθώς και η κάλυψη των μορφωτικών και πολιτιστικών αναγκών του προσωπικού του αλλά και του εκτός του Ιδρύματος περιβάλλοντος.  

Η συνεχής παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων και η διαρκής αναβάθμιση των υπηρεσιών της είναι ο στόχος της Βιβλιοθήκης μας.  

 

Τα μέσα με τα οποία η Βιβλιοθήκη επιδιώκει να ανταποκριθεί στην αποστολή και τους στόχους της είναι:

 

• Η επιλογή, απόκτηση, διάθεση και αποτελεσματική διαχείριση του υλικού με γνώμονα την υποστήριξη των εκπαιδευτικών ή άλλων δραστηριοτήτων του Ιδρύματος.

• Η παροχή υπηρεσιών πλήρους βιβλιογραφικής ενημέρωσης των χρηστών, σύμφωνα με τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά τους.

• Η διαρκής έρευνα για να εξακριβωθούν οι ανάγκες τής εκπαιδευτικής κοινότητας και να δημιουργηθούν συνθήκες προώθησης της εκπαιδευτικής δραστηριότητας και της ατομικής ή ομαδικής μελέτης.

• Η συνεργασία με άλλες βιβλιοθήκες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

• Η εφαρμογή των τελευταίων εξελίξεων στις επιστήμες τής πληροφόρησης για την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, με βάση εθνικά και διεθνή πρότυπα.

• Η αποτελεσματική διαχείριση των οικονομικών πόρων.

• Η εξασφάλιση του απαραίτητου προσωπικού και η συνεχής εκπαίδευση στο νέο τρόπο και αντίληψη της λειτουργίας μιας σύγχρονης βιβλιοθήκης.

• Η εξασφάλιση του κατάλληλου εξοπλισμού για την παροχή υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών προς τους χρήστες.

         

Toogle Left