Βιβλιοθήκη Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου 

 

Δικαίωμα δανεισμού έχουν όλα τα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του ΤΕΙ Πελοποννήσου αρκεί να είναι εγγεγραμμένα στη Βιβλιοθήκη και να έχουν εφοδιασθεί με «Κάρτα Μέλους». Για την έκδοσή της, οι ενδιαφερόμενοι, οφείλουν να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση που θα προμηθευτούν από το γραφείο δανεισμού. Εκδίδεται με την προσκόμιση του δελτίου ειδικού εισιτηρίου (ΠΑΣΟ)  για τους φοιτητές ή της αστυνομικής ταυτότητας για τα μέλη ΕΠ, τους Επιστημονικούς και Εργαστηριακούς Συνεργάτες και τους Διοικητικούς Υπαλλήλους.

 

Οι φοιτητές μπορούν να δανειστούν μέχρι και τρία (3) τεκμήρια συγχρόνως για διάστημα δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών. Τα μέλη ΕΠ, το υπόλοιπο Επιστημονικό, Τεχνικό και Διοικητικό Προσωπικό, πέντε (5) τεκμήρια συγχρόνως για τριάντα (30) μέρες.

 

Ειδικά για τον ¨ΕΥΔΟΞΟ¨ ισχύει ο μακροχρόνιος δανεισμός και αφορά τους φοιτητές του Ιδρύματος μας  που δεν δικαιούνται να προμηθεύονται μέσω της υπηρεσίας  αυτής δωρεάν συγγράμματα (παλαιοί φοιτητές, φοιτητές από κατακτήριες  κ.λπ.). Οι φοιτητές μπορούν να δανείζονται μέχρι δύο (2) από τα διατιθέμενα στη Βιβλιοθήκη συγγράμματα για ένα μήνα και υπάρχει δυνατότητα  ανανέωσης του δανεισμού για μια ακόμη φορά.

 

Οι χρήστες της Βιβλιοθήκης μας έχουν δικαίωμα να ανανεώσουν το δανεισμένο υλικό μία φόρα, με την προϋπόθεση ότι αυτό δεν έχει ζητηθεί από άλλο χρήστη. Για την ανανέωση, ο χρήστης, πρέπει να φέρει το τεκμήριο στη Βιβλιοθήκη μέχρι την ημέρα της επιστροφής του.  Επίσης πρέπει να επιστρέφουν εμπρόθεσμα τα βιβλία που έχουν δανειστεί στο Γραφείο Δανεισμού της Βιβλιοθήκης. Ένας φοιτητής μας για να μπορέσει να ορκιστεί θα πρέπει πρώτα  να επιστρέψει στη Βιβλιοθήκη τα βιβλία που οφείλει..

 

Δανείζεται όλο το υλικό της συλλογής, εκτός από τα πληροφοριακά, τα σπάνια βιβλία, τα περιοδικά και τις πτυχιακές εργασίες.

 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

Toogle Left