Βιβλιοθήκη Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου 

 

1. Χρήση της βιβλιοθήκης και του υλικού της μπορούν να κάνουν: 

 

α) τα μέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού του ΤΕΙ-ΠΕΛ,  

β) οι Επιστημονικοί και Εργαστηριακοί Συνεργάτες του,

γ) οι φοιτητές του Ιδρύματος, οι οποίοι έχουν ανανεώσει την εγγραφή τους,

δ) το Διοικητικό και  Τεχνικό Προσωπικό,  

ε) οι φοιτητές που προέρχονται από ανταλλαγή,

στ) Ειδικοί Ερευνητές εκτός ΤΕΙ-ΠΕΛ και  

ζ) Εξωτερικό Αναγνωστικό Κοινό.

 

2. Η βιβλιοθήκη είναι ανοιχτής πρόσβασης.

 

Οι χρήστες μπορούν να αναζητούν μόνοι τους το υλικό που τους ενδιαφέρει ή να απευθύνονται στο προσωπικό της βιβλιοθήκης

 

3. Γενικοί κανόνες χρήσης του Αναγνωστηρίου

 

3.1. Μέσα στη βιβλιοθήκη πρέπει να τηρείται ησυχία. Δεν επιτρέπονται το κάπνισμα και η κατανάλωση ποτών και φαγητών.

3.2. Απαγορεύεται αυστηρώς η χρήση κινητών τηλεφώνων, τα οποία  δεν πρέπει καν να επιδεικνύονται από τους κατόχους τους μέσα στο χώρο της βιβλιοθήκης.

3.3. Δεν επιτρέπεται η είσοδος με τσάντες και λοιπά αντικείμενα, τα οποία καθορίζονται λεπτομερώς με ανακοίνωση στην είσοδο της βιβλιοθήκης. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι έχουν το δικαίωμα ελέγχου κατά την είσοδο και έξοδο των αναγνωστών.

3.4. Οι αναγνώστες υποχρεούνται, πρωτίστως, να σέβονται το περιβάλλον του Αναγνωστηρίου και να μην αλλοιώνουν ή καταστρέφουν υλικό και εξοπλισμό της βιβλιοθήκης. Δεν επιτρέπεται ο σχεδιασμός πάνω στο υλικό, στον εξοπλισμό, στα έπιπλα και το κτήριο της βιβλιοθήκης. Για το άνοιγμα και το κλείσιμο των παραθύρων, της θέρμανσης και των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών οι αναγνώστες οφείλουν να απευθύνονται στους βιβλιοθηκάριους.

3.5. Οι αναγνώστες,  μετά τη χρήση του έντυπου υλικού,  πρέπει να το αφήνουν επάνω στα τραπέζια και να μην το επανατοποθετούν στα ράφια.

3.6. Η χρήση του έντυπου υλικού πρέπει να γίνεται με προσοχή. Απαγορεύεται αυστηρώς η κακομεταχείρισή του, όπως οι σημειώσεις πάνω σε βιβλία ή το τσάκισμα των σελίδων τους.

3.7. Η χρήση των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών επιτρέπεται μόνο για εκπαιδευτικούς και  ερευνητικούς σκοπούς.

 

3.8. Δεν επιτρέπεται η μεταφορά στη βιβλιοθήκη επικίνδυνων αντικειμένων, εύφλεκτου ή καυστικού υλικού ή οποιουδήποτε άλλου αντικειμένου που θα μπορούσε να προκαλέσει καταστροφή σε υλικό της.

3.9. Οι χρήστες της βιβλιοθήκης είναι υπόλογοι προς το ΤΕΙ-ΠΕΛ για οποιαδήποτε φθορά, βλάβη ή απώλεια αυτή υφίσταται, λόγω της μη τήρησης ή της κακής εφαρμογής των κανόνων χρήσης και οφείλουν να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις του προσωπικού της.

3.10. Επιτρέπεται η χρήση φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στο χώρο της βιβλιοθήκης.

3.11. Οι κρατήσεις θέσεων απαγορεύονται .Αντικείμενα που έχουν τοποθετηθεί για το σκοπό αυτό θα απομακρύνονται από το προσωπικό της βιβλιοθήκης.

3.12. Τα Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) προηγούνται σε όλες τις προσφερόμενες υπηρεσίες της βιβλιοθήκης.

 

Toogle Left