Βιβλιοθήκη Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου 

Uncategorised

 

 

Εκδόσεις ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ


Παρουσίαση

Σκοπός της παρούσας έκδοσης είναι να προσφέρει στο φοιτητή θεμελειώδεις γνώσεις Aνάλυσης και Aποτίμησης Eπιχειρήσεων, για να μπορέσει να σκήσει το επάγγελμα του Xρηματοοικονομικού Aναλυτή. Bασικό χαρακτηριστικό της παρούσας έκδοσης είναι η παρουσίαση εκτεταμένων παραδειγμάτων ανάλυσης επιχειρήσεων του Eλληνικού Xρηματιστηρίου. Oι λογιστικές καταστάσεις οι οποίες καταρτίζονται σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά αποτελούν την κυριότερη, αλλά όχι και τη μοναδική, πηγή πληροφοριών που χρησιμοποιούνται στην ανάλυση. Συχνά, βέβαια, ο χρηματοοικονομικός αναλυτής καλείται να αναμορφώσει τα δημοσιευμένα λογιστικά μεγέθη, αφού διαπιστώσει την υπαρξη αμφίβολης ποιότητας λογιστικών επιλογών κατά τη Λογιστική Aνάλυση. Eπομένως, η Aνάλυση και Aποτίμηση Eπιχειρήσεων απαιτεί αρκετά καλή γνώση Λογιστικής καθώς και Eπιχειρηματικής Στρατηγικής. H τελευταία οδηγεί στη σωστή ερμηνεία των ευρημάτων της Xρηματοοικονομικής Aνάλυσης και την ακριβέστερη αποτίμηση της επιχείρησης.

Θερμές ευχαριστίες αξίζουν στους φοιτητές μας οι οποίοι κατ’ επανάληψη και με ζήλο άσκησαν κριτική στην ύλη της παρούσας έκδοσης και μας βοήθησαν στην καλύτερη ανάλυση και παρουσίαση των διαφόρων παραδειγμάτων.

Περιεχόμενα

ΠPOΛOΓOΣ 11

 KEΦAΛAIO  1: Εισαγωγή στην Ανάλυση και Αποτίμηση Επιχειρήσεων

1.1 Η Σπουδαιότητα της Ανάλυσης των Οικονομικών Καταστάσεων 13

1.2 Τα Στοιχεία της Ανάλυσης των Οικονομικών Καταστάσεων 13

1.2.1 Ανάλυση της Οικονομίας 14

1.2.2 Ανάλυση του Κλάδου-Ανάλυση Στρατηγικής 14

1.2.3 Λογιστική Ανάλυση 16

1.2.4 Χρηματοοικονομική Ανάλυση 16

1.2.5 Προβλέψεις Λογιστικών Μεγεθών – Αποτίμηση Επιχείρησης 16

1.3 Οι Ομάδες Χρηστών του Προϊόντος της Ανάλυσης των Οικονομικών Καταστάσεων 17

1.4 Συγκρούσεις Συμφερόντων Μεταξύ των Διαφόρων Ομάδων που Χρησιμοποιούν την Ανάλυση των Οικονομικών Καταστάσεων 19

1.4.1 Ανάλυση των Αρχών Εταιρικής Διακυβέρνησης 20

1.5 Πρόσθετα Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Χρήσιμα στην Ανάλυση

των Οικονομικών Καταστάσεων 21

1.6 Τα Κόστη Παροχής Οικονομικών Πληροφοριών 22

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 24

KEΦAΛAIO 2: Λογιστική Ανάλυση

2.1 Εισαγωγή 25

2.2 Αξιολόγηση των Λογιστικών Επιλογών 25

2.3 Αμφίβολης Ποιότητας Λογιστικές Επιλογές 27

2.4 Αναγνώριση και Αποτίμηση των Στοιχείων του Ενεργητικού 28

2.5 Αναμορφώσεις Στοιχείων του Ενεργητικού 31

2.5.1 Αποσβέσεις 31

2.5.2 Προβλέψεις για Επισφαλείς Πελάτες 37

2.6 Αναγνώριση και Αποτίμηση των Υποχρεώσεων 38

2.6.1 Προβλέψεις 39

2.6.2 Υποχρεώσεις από Προγράμματα Καθορισμένων Παροχών

προς τους Εργαζομένους 40

2.7 Αναγνώριση των Εσόδων και Εξόδων 45

2.8 Αναγνώριση και Αποτίμηση των Στοιχείων της Καθαρής Θέσης 46

2.9 Ο Επηρεασμός των Αποτελεσμάτων Χρήσης 47

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 49

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ι:  Μία Σειρά  Προσαρμογών 50

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΙΙ: Προσαρμογές στα Kτήρια της TITAN

Θεωρώντας τις Παραδοχές της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ πιο Pεαλιστικές 51

KEΦAΛAIO 3: Ανάλυση Αποδοτικότητας

3.1 Εισαγωγή 57

3.2 Kλασικός Τρόπος Ανάλυσης της Αποδοτικότητας των Ιδίων Κεφαλαίων 57

3.2.1 Ανάλυση της Αποδοτικότητας των Πωλήσεων 61

3.2.2 Ανάλυση της Κυκλοφοριακής Ταχύτητας του Συνόλου του Ενεργητικού 62

3.2.2.1 Ανάλυση της Κυκλοφοριακής Ταχύτητας των Παγίων 64

3.2.2.2 Ανάλυση της Κυκλοφοριακής Ταχύτητας του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 66

3.2.2.3 Ο Εμπορικός Κύκλος 73

3.3 Εναλλακτικός Τρόπος Ανάλυσης της Αποδοτικότητας των Ιδίων Κεφαλαίων 74

3.4 Μόχλευση Λειτουργικών Υποχρεώσεων 80

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 82

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε 83

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ι: (Διαχρονική Ανάλυση της Rilken Α.Ε) 159

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ  RILKEN Α.Ε. 2008 169

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΙΙ: Διαστρωματική Ανάλυση της RILKEN A.E.

και της ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. για τη Χρήση 2008 202

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΙΙΙ: ΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  204

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΙV: Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ EPSILON NET ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  207

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ EPSILON NET 2006  211

KEΦAΛAIO 4: Aνάλυση Πιστωτικού Kινδύνου

4.1 Εισαγωγή  257

4.2 Ανάλυση Ρευστότητας  257

4.2 Ανάλυση Ταμειακών Ροών  261

4.3 Ανάλυση Δομής Κεφαλαίων  267

4.4 Καταστάσεις Κοινών Μεγεθών  274

4.5 Υποδείγματα Πρόβλεψης Χρεοκοπίας  278

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 281

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ι: Κατάρτιση της Κατάστασης Ταμειακών Ροών της Ανώνυμης Εταιρείας ΑΒΓ με την Έμμεση και την Άμεση Μέθοδο 282

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΙΙ: Κατάρτιση της Κατάστασης Ταμειακών Ροών

της MEDICON A.E. με την Έμμεση Μέθοδο 297

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΙΙΙ  Pro Forma Λογιστικές Καταστάσεις 350

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ IV: Διαχρονική Ανάλυση Πιστωτικού Κινδύνου της Rilken Α.Ε. 357

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ V: Διαστρωματική  Ανάλυση της Rilken Α.Ε. και της ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. για τη Χρήση 2008 365

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ VΙ: ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΜΑΙΛΛΗΣ Α.Ε. 367

KEΦAΛAIO 5: Mέθοδοι  Αποτίμησης  Επιχειρήσεων

5.1 Εισαγωγή 385

5.2 Η Μέθοδος της Συγκρίσιμης Επιχείρησης 385

5.3 Η Μέθοδος των Ελεύθερων Ταμειακών Ροών 388

5.4 Η Μέθοδος των Υπερκερδών 391

5.4.1 Τα Υπερκέρδη των Ιδίων Κεφαλαίων 391

5.4.2 Καθοριστικοί Παράγοντες των Υπερκερδών 392

5.4.3 Τα Υπερκέρδη  των Συνολικών Κεφαλαίων 394

5.4.4 Το Υπόδειγμα της Αύξησης των Υπερκερδών 396

5.5 Το Κόστος των Κεφαλαίων 397

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 399

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ι: Υπολογισμός της Προστιθέμενης Οικονομικής

Αξίας μιας Επένδυσης 400

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΙΙ: Υπολογισμός της Οικονομικής Αξίας

της ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. με E-VAL software 402

 BIBΛIOΓPAΦIA 411

 APΘPOΓPAΦIA 412

 

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι ο ΣΕΑΒ έχει συνάψει σύμβαση με τον εκδότη Springer-Nature και έχει εξασφαλίσει την πρόσβαση στο διηνεκές (perpetual rights) για όλα τα μέλη του στο αρχείο του περιοδικού Nature για τα έτη 1869-2006.

Από την αρχή της έκδοσης του, το 1869, το περιοδικό Nature έχει δημοσιεύσει πολλά από τα πιο σημαντικά και με επιρροή άρθρα της σύγχρονης επιστήμης. Από ερευνητές  έως δημοσιογράφους, το αρχείο του περιοδικού Nature παρέχει στους χρήστες μια έγκυρη αφήγηση της επιστημονικής ιστορίας.

Το αρχείο του περιοδικού Nature αποτελεί ένα ανεκτίμητο μέρος κάθε επιστημονικής και ιστορικής έρευνας και χρησιμοποιείται κυρίως για γενικές πληροφορίες, μεθόδους και πρωτόκολλα, δοκίμια και επιστημονικά άρθρα, καθώς και σε εκπαιδευτικά εργαλεία για όλα τα ακαδημαϊκά επίπεδα, ως πηγή αναφοράς για την ιστορία της επιστήμης και των επιστημών στα κοινωνικά μαθήματα.

Το περιοδικό είναι προσπελάσιμο μέσω του αλφαβητικού και θεματικού καταλόγου της ιστοσελίδας ηλεκτρονικών πηγών του ΣΕΑΒ.

Επίσης σας ενημερώσουμε ότι ο ΣΕΑΒ έχει συνάψει σύμβαση με τον εκδότη Brill και έχει εξασφαλίσει την πρόσβαση στις παρακάτω ηλεκτρονικές πηγές στο διηνεκές (perpetual rights) για όλα τα μέλη του, καλύπτοντας ανάγκες της ακαδημαϊκής κοινότητας στον τομέα των ανθρωπιστικών επιστημών:

Brill Dictionary of Ancient Greek Online (αγγλική έκδοση του Franco Montanari’s Vocabolario della Lingua Greca, το οποίο με τη φήμη του σημαντικότερου σύγχρονου λεξικού για τα αρχαία ελληνικά, συγκεντρώνει 140000 λέξεις-κλειδιά από τη λογοτεχνία, παπύρους, επιγραφές και άλλες πηγές της αρχαϊκής περιόδου έως τον 6ο αιώνα π.Χ. και περιστασιακά πέραν αυτού)

Brill's Companions to Classical Studies Online I-IV (σειρά εγχειριδίων, στην αγγλική γλώσσα, μιας ευρείας ποικιλίας θεμάτων και προσώπων από την Κλασική Αρχαιότητα καθώς και της αποδοχής τους στον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Σχεδιασμένο για σπουδαστές και μελετητές, τα βιβλία παραθέτουν τις πηγές που υπάρχουν, τις μεθόδους και τις προσεγγίσεις που είναι κατάλληλες για αυτές, τα θέματα που προκύπτουν και τον τρόπο που αυτά έχουν αντιμετωπιστεί καθώς και τα περιθώρια διαφωνίας που μπορεί να υπάρχουν)

Encyclopedia of Ancient Greek Language and Linguistics Online (ένα μοναδικό έργο που συγκεντρώνει τις τελευταίες έρευνες από μια σειρά επιστημονικών κλάδων που συμβάλλουν στην γνώση της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, προσφέροντας μια συστηματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση όλων των πτυχών της ιστορίας και της μελέτης της Αρχαίας Ελληνικής. Είναι ένα απαραίτητο ερευνητικό εργαλείο για τους μελετητές και τους σπουδαστές της ελληνικής γλώσσας, της γλωσσολογίας και άλλων ινδοευρωπαϊκών γλωσσών, καθώς και της βιβλικής βιβλιογραφίας)

International Aristotle Bibliography (ένα ολοκληρωμένο ερευνητικό εργαλείο που παρέχει πρόσβαση σε πάνω από 50000 βιβλία, άρθρα περιοδικών, κεφάλαια βιβλίων, αναθεωρήσεις βιβλίων και διατριβές για τον φιλόσοφο Αριστοτέλη και την επιρροή του. Η βιβλιογραφία καλύπτει περισσότερα από 100 χρόνια δημοσίευσης σε ένα ευρύ φάσμα γλωσσών)

Lexicon of Greek Grammarians of Antiquity (χρήσιμο εργαλείο για τους μελετητές της ελληνικής και της λατινικής αρχαιότητας ως πρώτο σημείο αναφοράς για πληροφορίες σχετικά με τους αρχαίους γραμματικούς, ιδιαιτέρως στην έρευνα για την ιστορία της φιλολογίας, της γραμματικής και της αρχαίας ακαδημαϊκής γνώσης. Αυτή τη στιγμή, περιέχει εγγραφές για περισσότερους από 300 γραμματικούς)

New Pauly Online (πρόσβαση στο γερμανικό εγκυκλοπαιδικό έργο για τον αρχαίο κόσμο Metzler’s Der Neue Pauly καθώς και στην αγγλική του έκδοση Brill’s New Pauly. Πρόκειται για ένα απαράμιλλο σύγχρονο πληροφοριακό έργο για την αρχαιότητα λόγω της εγκυκλοπαιδικής του κάλυψης και του υψηλού ακαδημαϊκού επίπεδου του καθώς της διεπιστημονικής και σύγχρονης προσέγγισης του. Εκτενή είναι η αναφορά του στην ελληνορωμαϊκή αρχαιότητα καλύπτοντας περισσότερα από δύο χιλιάδες χρόνια ιστορίας, ενώ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη μακρά και σημαντική επιρροή της αρχαιότητας και στη διαδικασία συνεχούς επανεξέτασης και επανεκτίμηση της αρχαίας κληρονομιάς, συμπεριλαμβανομένης της ιστορίας και της κλασικής γνώσης)

New Pauly Supplements I (συλλογή πληροφοριακών έργων που συμπληρώνουν και εμπλουτίζουν την εγκυκλοπαιδική πηγή New Pauly Online. Περιλαμβάνει 6 σημαντικά πληροφοριακά έργα για τη μελέτη του αρχαίου κόσμου και την υποδοχή του στους επόμενους αιώνες. Η συλλογή αποτελείται από τους ακόλουθους τίτλους: 1. Chronologies of the Ancient World, 2. Dictionary of Greek and Latin Authors and Texts, 3. Historical Atlas of the Ancient World, 4. The Reception of Myth and Mythology, 5. The Reception of Classical Literature, 6. The History of Classical Scholarship)

Supplementum Epigraphicum Graecum Online (συλλογή των πρόσφατα δημοσιευμένων ελληνικών επιγραφών καθώς και μελετών σε παλαιότερα γνωστά έγγραφα. Παρουσιάζει πλήρη ελληνικά  κείμενα όλων των νέων επιγραφών συνοδευόμενων από κριτικό σχολιασμό, συνοψίζει νέες αναγνώσεις, ερμηνείες και μελέτες γνωστών επιγραφών και περιστασιακά παρουσιάζει το ελληνικό κείμενο αυτών των εγγράφων)

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι παραπάνω πηγές είναι προσπελάσιμες στην ιστοσελίδα ηλεκτρονικών πηγών του ΣΕΑΒ, κάτω από το μενού "Ηλεκτρονικές Πηγές - Βιβλιογραφικές Βάσεις/Βάσεις Πλήρους Κειμένου/Πληροφοριακό Υλικό".

Υποστηρικτικές υπηρεσίες προς εντυποανάπηρους χρήστες.

H Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Πελοποννήσου, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του ΤΕΙ Πελοποννήσου» με Κωδικό ΟΠΣ 5023656 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», ΔΡΑΣΗ-3 «Δημιουργία νέου προσβάσιμου υλικού και υπηρεσίας υποστήριξης έντυπο-ανάπηρων χρηστών», συμμετέχει στην ανάπτυξη και στον εμπλουτισμού της πολυμορφικής ψηφιακής βιβλιοθήκης ελεγχόμενης πρόσβασης AMELib (Accessible Multi-modal Electronic Library), http://amelib.seab.gr/

 Στόχος της AMELib είναι η ενίσχυση της προσπάθειας άρσης των εμποδίων για τους έντυπο-ανάπηρους (print-disabilities) χρήστες των ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών αλλά και της ευρύτερης τοπικής κοινωνίας. Οι αποδέκτες αυτής της υπηρεσίας είναι τα άτομα με ελαττωματική ή εξασθενημένη όραση που δεν μπορεί να διορθωθεί με χρήση διορθωτικών φακών σε έναν τέτοιο βαθμό που θα ήταν ικανοποιητικός για διάβασμα, κωφάλαλοι και γενικότερα άτομα που λόγω μιας αναπηρίας δεν έχουν τη δυνατότητα να διαβάσουν ένα τυπωμένο κείμενο με συμβατικό τρόπο ή να αντιληφθούν το περιεχόμενο ενός έργου με τη χρήση των φυσικών αισθήσεών τους.

Η αναπηρία δεν αποτελεί μόνο ένα εκ γενετής ή επίκτητο φυσικό περιορισμό. Είναι, σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, κυρίως, μια κοινωνική συνθήκη ανάμεσα στο άτομο και το περιβάλλον του. Για να ακυρωθεί στην πράξη η διάκριση της αναπηρίας, απαιτείται ένα περιβάλλον ικανό να άρει τα όποια εμπόδια. Προς την κατεύθυνση αυτή η ανάπτυξη νέων τεχνολογικών εφαρμογών μπορεί να ενισχύσει τις απαιτούμενες υποστηρικτικές υπηρεσίες.

Σταδιακά θα παρέχονται σε ακουστική μορφή τα συγγράμματα που δίνονται στους φοιτητές του ΤΕΙ Πελοποννήσου και σε άλλο υποστηρικτικό πληροφοριακό υλικό ώστε να έχουν πρόσβαση άτομα που δεν μπορούν να αναγνώσουν το έντυπο βιβλίο. Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση με Αριθ. ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/98546 (ΦΕΚ Β2065 24.10.2007) «Αναπαραγωγή έργου πνευματικής ιδιοκτησίας προς όφελος τυφλών και κωφαλάλων και επέκταση της ρύθμισης σε άλλες κατηγορίες ατόμων με αναπηρίες», σταδιακά θα διατίθενται στη συλλογή της Βιβλιοθήκης προσβάσιμα τεκμήρια σε pdf, word, daisy, και epub3. Για τον λόγο αυτό, η Βιβλιοθήκη διαθέτει σταθμό εργασίας για άτομα με εντυπο-αναπηρία, ο οποίος διαθέτει το απαραίτητο λογισμικό (NVDA, AMIS, CALIBRE) ώστε να δίνεται εναλλακτική και χωρίς περιορισμούς πρόσβαση στην πληροφορία.

Οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι θα πρέπει να εγγραφούν στην υπηρεσία (https://amelib.seab.gr/node/74)  και  με αυτό τον τρόπο θα αποκτήσουν το δικαίωμα πρόσβασης στη συλλογή. Ακόμη, θα τους δίνεται η  δυνατότητα να επιλέξουν οι ίδιοι τα βιβλία που θέλουν να μετατραπούν.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στη Βιβλιοθήκη τις ώρες λειτουργίας της και συγκεκριμένα στο γραφείο υποστήριξης έντυπο-ανάπηρων χρηστών, ώστε να ενημερωθούν για την υπηρεσία που δημιουργείται για εκείνους.        

Άννα Ολένογλου τηλ. 27210-45195 - email: olenoglouanna(AT)gmail.com.

 

Η Διακήρυξη του Συνδέσμου για την Ανοιχτή Πρόσβαση στην Ελλάδα διατυπώνει τις ανησυχίες του για την ανεπάρκεια του τρέχοντος μοντέλου επιστημονικής δημοσίευσης και ορίζει ρητά τις άμεσες πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει.

https://www.heal-link.gr/

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ) συμμετέχει στο πρόγραμμα του SCOAP3 από το 2014 και δίνει το δικαίωμα σε όλους του Έλληνες ερευνητές του τομέα της Φυσικής Υψηλών Ενεργειών να έχουν πρόσβαση και να δημοσιεύουν στα περιοδικά του SCOAP3 χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Το SCOAP3 είναι μία μοναδική σύμπραξη άνω των τριών χιλιάδων βιβλιοθηκών, σημαντικών φορέων χρηματοδότησης και ερευνητικών κέντρων σε 44 χώρες και 3 διακυβερνητικών οργανισμών. Σε συνεργασία με κορυφαίους εκδότες, το SCOAP3 έχει μετατρέψει τα πιο δημοφιλή περιοδικά στον τομέα της Φυσικής Υψηλών Ενεργειών σε περιοδικά Ανοικτής Πρόσβασης χωρίς κόστος για τους συγγραφείς. Το SCOAP3 πληρώνει κεντρικά τους εκδότες για το κόστος παροχής ανοικτής πρόσβασης, οι εκδότες με τη σειρά τους μειώνουν τα τέλη συνδρομής σε όλους τους πελάτες τους, οι οποίοι μπορούν να κατευθύνουν εκ νέου αυτά τα κεφάλαια για να συμβάλουν στο SCOAP3. Κάθε χώρα συμβάλλει κατά τρόπο ανάλογο με την επιστημονική της παραγωγή στον τομέα της Φυσικής Υψηλών Ενεργειών. Επιπλέον, τα υφιστάμενα περιοδικά ανοικτής πρόσβασης υποστηρίζονται επίσης κεντρικά, αφαιρώντας κάθε οικονομικό φραγμό για τους δημιουργούς.

Οι ερευνητές μπορούν να δημοσιεύσουν χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση σε όλα τα περιοδικά που συμμετέχουν στο SCOAP3. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας παραμένουν στους συγγραφείς και με άδεια CC-BY επιτρέπεται η εξόρυξη κειμένου και δεδομένων. Όλα τα άρθρα διατίθενται ως ανοιχτής πρόσβασης στις ιστοσελίδες των εκδοτών και ταυτόχρονα περιλαμβάνονται στο καταθετήριο του SCOAP3 για περαιτέρω διανομή.

Περισσότερες πληροφορίες και δεδομένα για το SCOAP3 μπορείτε να βρείτε εδώ.

Subcategories

Toogle Left