Βιβλιοθήκη Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου 

 

   Από Εκδόσεις Λιβάνη

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ


Περιγραφή

Η Γενετική, μια επιστήμη μετασχηματισμού που αλλάζει θεωρίες, πρακτικές (υγεία, παραγωγή) και ιδεολογίες, αποτελεί ισχυρό επίκεντρο της σύγχρονης επιστημονικής σκέψης, με τον 21o αιώνα να θεωρείται ο αιώνας της Γενετικής, της Βιοτεχνολογίας, της Βιοϊατρικής.

Στην αναθεωρημένη του μορφή το βιβλίο αυτό καλύπτει ένα ευρύ φάσμα γνώσης: από την Κλασική μέχρι τη Μοριακή Γενετική, με πολλές σχετικές βιοϊατρικές και βιοτεχνολογικές αναφο­ρές, παιδα­γωγι­κο-εκπαι­δευτικές θεωρήσεις, διεπιστημονικές πολυπρισματικές προ­εκτά­σεις και βιοηθικούς προβλη­ματι­σμούς.

Η επικαιροποίηση της νέας έκδοσης εμπλουτίζει ουσιαστικά την επιστημονική ενημέρωση για τις ασύλληπτα ραγδαίες εξελίξεις της γνώσης στη Γενετική.

Μεταξύ άλλων, στο βιβλίο εξετά­ζονται θέματα όπως:

 • Η ιστορική θεώρηση της Γενετικής και τα πάμπολλα σχετικά βραβεία Νομπέλ.
 • Η γεφύρωση και η συνέχεια Κλασικής - Μεντελικής - Μοριακής Γενετικής.
 • Η μετάλλαξη, τα λάθη του DNA και η επιδιόρθωσή τους.
 • Η τεχνολογία του ανασυνδυασμένου DNA και οι βιοτεχνολογικές, βιοϊατρικές εφαρμογές (κλωνοποίηση, γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί κ.ά).
 • Η δομή και λειτουργία του γονιδίου, γονιδιωματική και πρωτεωματική.
 • Η Γενετική του ανθρώπου, χαρτογράφηση του γονιδιώματός του, γενετικές ασθένειες, γονι­διακή θεραπεία, καρκινογένεση κ.ά.
 • Η ποσοτική προσέγγιση της Γενετικής και η Συνθετική Βιολογία και Ιατρική.
 • Η γενετική ρευστότητα, τα μεταθέσιμα στοιχεία, η Κυτταρογενετική.
 • Η εξωπυρηνική κληρονομικότητα και τα μιτοχονδριακά νοσήματα.
 • Η Φαρμακογενετική, η Φαρμακογονιδιωματική, η Οικογενετική, τα νέα φάρμακα.
 • Η Γενετική της Συμπεριφοράς και η μάθηση-εκπαίδευση.
 • Η εξέλιξη της ζωής και η εξέλιξη του ανθρώπου.

Νέες Προσκτήσεις

Toogle Left